Wat kan ik voor jou tekenen?

Ik teken wat jij je wilt herinneren.  Mijn tekeningen zijn altijd een combinatie van beeld en woorden in handlettering.
Bel op 06-446 74 396 of mail naar info@kitlelarge.nl.

Algemene voorwaarden Workshops Kit Le Large

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Kit Le Large afsluit. Voordat je je opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, trainingen en opleidingen. 1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Kit Le Large.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen, workshops, trainingen of opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. 2.2 Kit Le Large behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen. 2.3 Na inschrijving ontvang je een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die je inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. 2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 8 en 10 deelnemers per workshop. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken. 2.5 Door de inschrijving verklaarde je akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren. 3.2 Bij afmelding voor een workshop of cursus wordt er €5,- aan administratiekosten ingehouden. 3.3 Afmelding voor een workshop: Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 25% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

4. Annulering/verplaatsing door Kit Le Large
4.1 Kit Le Large is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht. 4.2 Kit Le Large is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren. 4.3 Kit Le Large is gerechtigd bij ziekte van de docent de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, en in ieder geval 48 uur voor aanvang van de workshop, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Kit Le Large. 5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met Kit Le Large op en ik doe mijn best om je daarbij van dienst te zijn en het probleem op te lossen. 6.2 Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Kit Le Large aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop. 7.2 Tijdens de workshop wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Kit Le Large is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

8: Geheimhouding
8.1 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van) een workshop of cursus is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Kit Le Large toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven. 9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.